IT技能培训-商业智能分析与数据科学基础 人工智能与大数据科学家案例项目教学课程-云计算大数据技术 -资源BD库分享

IT技能培训-商业智能分析与数据科学基础 人工智能与大数据科学家案例项目教学课程-云计算大数据技术 -资源BD库分享IT技能培训-商业智能分析与数据科学基础 人工智能与大数据科学家案例项目教学课程-云计算大数据技术  -资源BD库分享插图
===============课程简介===============

BABusiness Analytics商业分析;目录中文件数:2个
├─ba 1.mov
├─ba 2.mp4
DS Data Science 数据科学;目录中文件数:13个
├─data 1.mov
├─data 10.mp4
├─data 11.mp4
├─data 12.mp4
├─data 13.mp4
├─data 2.mov
├─data 3.mov
├─data 4.mov
├─data 5.mov
├─data 6.mp4
├─data 7.mov
├─data 8.mp4
├─data 9.mp4
Data项目课程;目录中文件数:23个
├─class 1 sql.mp4
├─class 10.mov
├─class 11.mov
├─class 12.mov
├─class 13.mp4
├─class 14.mp4
├─class 15.mp4
├─class 16.mp4
├─class 17.mov
├─class 18.mov
├─class 19.mov
├─class 2 heap.mp4
├─class 20.mp4
├─class 21.mov
├─class 22.mp4
├─class 23.mp4
├─class 3 hashtable.mp4
├─class 4 sql.mp4
├─class 5 string.mov
├─class 6.mov
├─class 7.mov
├─class 8.mov
├─class 9.mp4

发表评论

内容持续更新,请开通VIP支持站长

暂时不想写 暂时不想写